Lučka uprava Šibenik
EnglishDeutschItalianoHrvatski
Naslovna -> Obavijest o namjeravanim radovima stranica prilagođena printeru
naslovna bookmark send to friend Povećaj veličinu teksta Smanji veličinu teksta
 
 
Obavijest o namjeravanim radovima


Lučka uprava Šibenik (LUŠ)

Koncesija za financiranje, projektiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje "zgrade B" pomorsko – putničkog terminala luke Šibenik

POZIV NA ISKAZ INTERESA

UVOD / POJAŠNJENJE POZIVA

Vlada Republike Hrvatske je svojom Uredbom o osnivanju lučke uprave Šibenik („Narodne novine“, br. 17/2004.) osnovala  Lučku upravu Šibenik radi upravljanja, gradnje i korištenja luke Šibenik otvorene za međunarodni javni promet, koja je prema veličini i značaju proglašena lukom od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Stoga, u skladu sa naprijed navedenim statusom pristupilo se projektu dogradnje gata Vrulje i dijela Obale hrvatske mornarice s ciljem izgradnje suvremenog pomorsko - putničkog terminala koji predstavlja temelj kvalitetnog i dugoročnog rješenja putničkog pomorskog prometa.

U skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03., 100/04.,141/06.,123/11. i 56/16.) Lučka uprava Šibenik (LUŠ) provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik. Ukupni projekt provodi se u više faza.

„Prema postojećem projektu planirano je da pomorsko - putnički terminal  uključuje zasebnu  „zgradu A“ koja se prva realizira i  pretežito je  javnog sadržaja za prijem tj. ukrcaj i iskrcaj  putnika, urede carine i slične  povezane potrebe. Na istoj zemljišnoj parceli pomorskog dobra  jugoistočno od „zgrade A“, na prostornom obuhvatu putničkog terminala (u popratnoj dokumentaciji je  preciznija lokacija označena šrafirano), LUŠ radi dopune javnih te drugih mogućih povezanih  komercijalnih sadržaja (i temeljem istih ostvarivanja novih  prihoda), namjerava aktivirati Projekt „zgrade B“. „Zgrada B“  sa dodatnim javnim, ali i ostalim povezanim sadržajima  i drugim potrebnim uslugama, treba dopuniti ponudu i kompletirati  usluge  ukupnog obuhvata putničkog terminala. Osnovna intencija LUŠ-a jest da se sa što manje javnih financijskih opretećenja (bilo opterećenja  LUŠ-a,  bilo Vlade RH ili nadležnog ministarstva)  realizira  i „zgrada B“ tj. planirani dopunski javno-komercijalni sadržaj na prostoru ukupnog obuhvata pomorsko-putničkog terminala. 

Za detaljnije upoznavanje s mikro-lokacijom, preciznim iskazima  površina i gabaritima ukupnog prostora terminala, kako i zasebne lokacije „zgrade B“, upućujemo zainteresirane na preuzimanje i uvid u prateću dokumentaciju (fotografije, geodetske podloge, dron-snimke, prethodne idejne skice i ostalu dokumentaciju o mikro-lokaciji).

Iz naprijed navedenog razloga objavljuje  se ovaj poziv na iskaz interesa, radi utvrđivanja tržišnog interesa za realizaciju planiranog projekta-zgrade “B”.

PREDMET POZIVA NA ISKAZ INTERESA

Posebna napomena: Poziv na iskaz interesa nema značenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije, u smislu članka 21. hrvatskog Zakona o koncesijama od 22. srpnja 2017.(„Narodne novine“, br. 69/17.), već je njegovo značenje doslovno u nazivu: poziv na slobodan iskaz slobodnog interesa. LUŠ poziva zainteresirane tvrtke ili konzorcije-potencijalne koncesionare,  na iskaz interesa, tj. dostavljanje pisane namjere (pismo namjere) za mogući interes preuzimanja koncesije za  financiranje, projektiranje izgradnju, upravljanje i održavanje zgrade “B”-, tj. javnih-komercijalnih  sadržaja same zgrade „ B“ u obuhvatu pomorskog putničkog terminala lučke uprave Šibenik.

Posebno se napominje da je iskaz interesa neobvezujući te da u pravnom smislu ne predstavlja predkvalifikaciju za potencijalni izbor najbolje ponude prije sklapanja Ugovora o davanju koncesije za predmet koncesije.

PROJEKT ZGRADE TERMINALA

Pozivaju se tvrtke na iskaz interesa za dostavljanje pisane namjere za financiranje, projektiranje,  izgradnju, upravljanje,  i održavanje višenamjenoskog objekta  označenog kao „zgrada B“ odnosno javno-komercijalnog sadržaja u obuhvatu putničkog terminala.

Budući koncesionar je u obvezi ugovorno preuzeti realizaciju projekta, te isključivo o vlastitom trošku financirati kompletnu izvedbu projekta, što uključuje: projektiranje po vlastitom projektu uz ishođenje građevinske dozvole, svih  drugih potrebnih dozvola, te uz poštivanje zakonskih uvjeta prostornog uređenja i gradnje izgraditi objekt javnokomercijalnih sadržaja. Nakon izgradnje koncesionar je dužan pažnjom dobrog gospodara upravljati te u roku trajanja koncesije godišnje isplaćivati ugovorene naknade LUŠ-u, sukladno budućoj ugovornoj obvezi te na kraju isteka roka koncesije isporučiti izgrađeni objekt LUŠ-u u urednom i funkcionalnom stanju, ukoliko se koncesionar ne odluči za novi ciklus koncesije, tj. javljanje na novi koncesijski natječaj.

Minimalni funkcionalni i prostorni zahtjevi za „zgradu B“ javno komercijalnih sadržaja u obuhvatu putničkih terminala zajedno sa popratnim sadržajem koju će koncesionar projektirati i izgraditi bit će opisani u ponudbenoj dokumentaciji za dodjelu koncesije. LUŠ će pružiti podršku koncesionaru u ishođenju potrebitih odobrenja i  dozvola prema relevantnim hrvatskim zakonima, ali bez obveze bilo kakvog financiranja ili sufinanciranja, kao i  bez ikakve odgovornosti za ishod tih upravnih postupaka.

GLAVNI PARAMETRI BUDUĆE KONCESIJE:

Informativno i načelno, glavni parametri buduće koncesije bit će sljedeći:

 • Obuhvat koncesijskog područja: područje koncesije će obuhvaćati prostornu površinu na kojoj će se izgraditi „zgrada B“  i samu zgradu “B” sa javno-komercijalnim sadržajima. Tlocrtna površina dijela k.č. 6026 k.o. Šibenik, na kojoj će se koncesionar obvezati izgraditi predmetni objekt  zgradu “B”, pravilnog je oblika i u dimenzijama cca širine 40 metara puta 96 metara dužine što ukupno iznosi  cca 3840m2.

  Planirana izgradnja „zgrade B“ u skladu je s važećim dokumentima prostornog uređenja (Prostorni plan Šibensko-kninske županije, Prostorni plan uređenja Grada Šibenika i Generalni urbanistički plan Grada Šibenika). Lokacijsku informaciju je moguće dobiti u nadležnom upravnom tijelu nadležnom za graditeljstvo.
 • Koncesionarove obveze: obveze koncesionara će se sastojati od: (a) izrade projekta (b) ishodovanja svih potrebitih dozvola, (c) izgradnje zgrade sukladno projektu i dozvolama, ukupnog upravljanja zgradom i sadržajima u zgradi (d) održavanja zgrade, (e) uredne isplate godišnjih stalnih (fiksnih) i promjenjivih (varijabilnih) dijelova koncesijske naknade LUŠ-u.

  Koncesionar mora uzeti u obzir da, u slučaju dodjele koncesije, preuzima rizik komercijalnog upravljanja izgrađenih komercijalnih sadržaja, vodeći računa o urednoj obvezi isplata godišnjih ugovorenih naknada LUŠ-u, te popratnih aktivnosti koje će biti precizirane u ponudbenoj dokumentaciji za dodjelu koncesije.
 • Ulaganja od strane koncesionara: budući koncesionar je u obvezi ugovorno preuzeti realizaciju projekta, te isključivo o vlastitom trošku financirati kompletnu izvedbu projekta, što uključuje: projektiranje po vlastitom projektu uz ishođenje građevinske dozvole, svih  drugih potrebnih dozvola, te uz poštivanje zakonskih uvjeta prostornog uređenja i gradnje izgraditi objekt javnokomercijalnih sadržaja. Nakon izgradnje koncesionar je dužan pažnjom dobrog gospodara upravljati i u roku trajanja koncesije godišnje isplaćivati ugovorene naknade LUŠ-u, sukladno budućoj ugovornoj obvezi, te na kraju isteka roka koncesije isporučiti izgrađeni objekt LUŠ-u u urednom i funkcionalnom stanju, ukoliko se koncesionar ne odluči za novi ciklus koncesije, tj. javljanje na novi koncesijski natječaj.
 • Koncesionarovi prihodi: koncesionar ostvaruje prihode od (1) zakupa i upravljanja  javno-komercijalnih sadržaja svih prostora  u izgrađenom objektu zgrade “B”, (2) prihode mogu predstavljati i ostali prihodi koje će koncesionar biti obvezan ili ovlašten preuzeti temeljem ugovora o koncesiji što će biti specifirano u budućoj ponudbenoj dokumentaciji za dodjelu koncesije. 
 • Reguliranje tarifa: u ponudbenoj dokumentaciji za dodjelu koncesije odredit će se i regulirati tarife i pravila za njihovo reguliranje, te će se odrediti tarife koje će koncesionar slobodno utvrditi.
 • Trajanje: koncesija će biti dugoročna koncesija. Trajanje će biti utvrđeno u ponudbenoj dokumentaciji. Kod određivanja roka na koji se daje koncesija uzimat će se u obzir kriteriji iz čl. 20., st. 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, vodeći u svakom slučaju računa da rok ne bude kraći negoli je potrebno za amortizaciju vrijednosti planom predviđenih ulaganja na lučkom području.
 • Koncesijske naknade: koncesijske naknade sastoje se od stalnih (fiksnih) i promjenjivih (varijabilnih) dijelova; uvjeti prema kojima će se određivati koncesijske naknade i/ili koje će ponuditelji predlagati u svojim ponudama bit će utvrđeni u ponudbenoj dokumentaciji za dodjelu koncesije.

ISKUSTVO TVRTKE/I

 • Tvrtka ili konzorcij koji podnosi iskaz interesa mora imati dokazivo iskustvo u realizaciji većih projekata bilo za vlastitu namjenu bilo za tržište, a preciznije potrebne reference bit će utvrđene u tekstu budućeg javnog natječaja (obavijesti o namjeri davanja koncesije).

SADRŽAJ ISKAZA INTERESA

Iskaz interesa mora sadržavati:

 • Pisani  iskaz interesa
 • Pravni status tvrtke/i
 • Mjesto i godina registracije/osnivanja tvrtke
 • Ovlaštenje potpisnika pisma Iskaza interesa
 • Profila tvrtke i/ili za svaku tvrtku iz konzorcija:
  Grafičko idejno rješenje (najmanje jednu varijantu vizualizacije mogućeg izgleda objekta)
 • Pregledni podaci o:
  • aktivnostima/- djelatnostima,
  • podaci o bruto površinama izgrađenih objekata u zadnjih 5 godina (BRP)
  • organizacijskoj i stručnoj osposobljenosti,
  • prihodima u zadnje tri godine,
  • referencama tvrtke/i iz proteklih pet godina u djelatnostima relevantnim za ovaj projekt
  • pismo namjere ili iskaz potencijalnog interesa najmanje jedne poslovne banke (za sada samo  neobvezujuće pismo) kojom se iskazuje spremnost za eventualno financijsko praćenje investitora u ovom projektu,  te za izdavanje potrebnih garancija – jamstava prema investitoru a u korist  LUŠ-a. Ukoliko zainteresirani investitor ima dovoljno slobodnih vlastitih financijskih sredstava za realizaciju projekta onda nije nužna dostava pisma namjere banke već samo izvod s računa tvrtke (bilo jedne tvrtke, bilo svih tvrtki iz eventualnog zainteresiranog  konzorcija).

Zainteresirane tvrtke nisu dužne dostaviti bilo koje druge  daljnje informacije u ovoj fazi.

UPUTE TVRTKAMA ZAINTERESIRANIM ZA ISKAZ INTERESA

Pisma namjere i prateću dokumentaciju zainteresirane tvrtke ili konzorcij trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

Lučka uprava Šibenik
Na pažnju ravnatelju
Vladimira Nazora 53, 22000 ŠIBENIK
REPUBLIKA HRVATSKA
Prijave se šalju preporučenom poštom ili dostavljaju osobnom dostavom uz preuzimanje potvrde  najkasnije do 20.12.2019. (do14:00 po lokalnom vremenu u slučaju osobne dostave).

Potvrda s datumom i potpisom od strane zaposlenika koji će primiti Iskaz interesa, smatrat će se dokazom da je Iskaz interesa dostavljen.

 
 
 
  Copyright © uprava Šibenik
www.portauthority-sibenik.hr
 
  Lučka uprava - Cruising - Luka Šibenik - Razvoj - Kontakt

developed by lemax