Pravni okvir

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 )

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odlukom ravnatelja, dana 28. siječnja 2015., imenovan je službenik za informiranje Lučke uprave Šibenik:

Gordana Mrčela
Specijalist za marketing

Adresa: Vladimira Nazora 53, 22000 Šibenik
Tel: 022 218 001
Fax: 022 200 362
e-mail: info@portauthority-sibenik.hr

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

 1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
 2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Upute

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

 • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama ” na poštansku adresu: Lučka uprava Šibenik, Vladimira Nazora 53, 22000 Šibenik
 • elektroničkom poštom na: info@portauthority-sibenik.hr
 • na broj fax-a: 022 200 362
 • usmenim putem na tel.: 022 218 001

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup Informaciji.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva

Obrasci

en_USEnglish
Skip to content