Pravni okvir

 

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.) propisuje vrste
koncesija na lučkom području luka otvorenih za javni promet koje daje lučka uprava:

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje
postojećih niti gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na zahtjev tražitelja.

– Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili
gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Koncesije daje lučka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.

 

PRAVNI OKVIR

Pravni okvir za postupak, rokove, uvjete za dobivanje koncesije i potrebna dokumentacija:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.)

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)

Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/2012.). 

 

 

POPIS KONCESIONARA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE ŠIBENIK

Rbr ID UGOVORA OIB Koncesionar Predmet koncesije Početak koncesije Istek koncesije
1 260471 99865639204 TAXI AURORA USLUGE TAXI PRIJEVOZA vl. Joško Bašelović AUTO-TAKSI 24.9.2021 24.9.2023
2 237498 04201603871 CIAN d.o.o. ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA 15.7.2020 15.7.2023
3 240062 75145286506 DEZINSEKCIJA d.o.o. ČISTOĆA, PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA 15.7.2020 15.7.2023
4 240066 75145286506 DEZINSEKCIJA d.o.o. FUMIGACIJA, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA TERETA I BRODOVA 15.7.2020 15.7.2023
5 237504 51521333706 INSPECTORATE (CROATIA) Ltd d.o.o. KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE 15.7.2020 15.7.2023
6 237734 74121470605 ZIK d.o.o. KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE 15.7.2020 15.7.2023
7 243344 05740146347 ADRIAINSPEKT d.o.o. KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE 23.10.2020 23.10.2023
8 251590 13284779222 CARGO CONTROL j.d.o.o. KONTROLA KAKVOĆE I KVALITETE ROBE 26.3.2021 26.3.2024
9 243557 85528594629 OMNIS d.o.o. Podružnica Rijeka – Glavna podružnica OPSKRBA BRODOVA 23.10.2020 23.10.2022
10 252008 57560142459 BEN SHIP SUPPLY d.o.o. OPSKRBA BRODOVA 26.3.2021 26.3.2023
11 255225 63486184874 AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o. OPSKRBA BRODOVA 24.5.2021 24.5.2023
12 268542 00865396224 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. OPSKRBA BRODOVA GORIVOM 20.12.2021 20.12.2023
13 242976 72594208197 Coral Croatia d.o.o. OPSKRBA BRODOVA GORIVOM 23.10.2020 23.10.2022
14 237736 03004159051 ADRIA OIL d.o.o. OPSKRBA BRODOVA GORIVOM 15.6.2020 15.6.2023
15 257052 27759560625 INA d.d. OPSKRBA BRODOVA GORIVOM 31.7.2021 31.7.2023
16 225360 84740716328 LUKOIL Croatia d.o.o. OPSKRBA BRODOVA GORIVOM 15.9.2019 15.9.2024
17 240061 41169771101 LUKA ŠIBENIK d.o.o. PARKING NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK 18.9.2020 17.9.2022
18 260965 22346495012 SORDES d.o.o. PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI U MEĐUNARODNOM PROMETU KATEGORIJA 1 I KATEGORIJA 3 24.9.2021 24.9.2022
19 240143 57606909020 PRIMULA COMPANY d.o.o. PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA NA PUTNIČKOM DIJELU LUKE ŠIBENIK 1.9.2020 31.8.2023
20 128097 41169771101 LUKA ŠIBENIK d.o.o. PRVENSTVENA KONCESIJA 1.1.2003 1.1.2029
21 257057 86755900071 DOMINIUM TRAVEL d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 20.6.2021 10.6.2022
22 266476 23532329318 GRAND CIRCLE DUBROVNIK d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 15.12.2021 15.12.2022
23 255226 11406219993 ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 10.6.2021 10.6.2023
24 256142 05162368387 GULLIVER DESTINATION MANAGAMENT COMPANY d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 25.6.2021 25.6.2023
25 260954 58914751045 ELITE TRAVEL d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 24.9.2021 24.9.2023
26 268523 71222607758 APPLICON TOURS d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA 1.3.2022 1.3.2024

 

POPIS KORISNIKA ODOBRENJA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM LUČKE UPRAVE ŠIBENIK

 

Rbr Broj Ugovora OIB Korisnik odobrenja Predmet odobrenja Početak odobrenja Istek odobrenja
1 LUŠ-395-VI/2019 18757471482 TRANS ADRIA NOVA d.o.o. OTPREMNIČKI POSLOVI 10.6.2019 10.6.2022
2 LUŠ-366-V/2021 24839920900 TRAST OTPREMNIŠTVO d.o.o. OTPREMNIČKI POSLOVI 19.5.2021 19.5.2023
3 LUŠ-164-III/2020 25636115130 GULLIVER TRAVEL d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 21.3.2020 21.3.2022
4 LUŠ-274-VI/2020 50945507137 ALIANCA d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 1.6.2020 1.6.2022
5 LUŠ-413-VI/2019 23673108064 ALMAGEST d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 10.6.2019 10.6.2022
6 LUŠ-444-VI/2021 63796300898 L.P. – POMOĆ JAHTAMA d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 10.6.2021 10.6.2023
7 LUŠ-442-VI/2021 49109694569 B.W.A d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 15.7.2021 15.7.2023
8 LUŠ-903-IX/2021 26294272264 MEDSERVIS d.o.o. POMORSKA AGENCIJA 18.9.2021 18.9.2024
9 LUŠ-932-X/2021 95976200516 JADROAGENT d.d. poslovna jedinica Šibenik POMORSKA AGENCIJA 10.10.2021 10.10.2024
en_USEnglish
Skip to content